Research Groups

The Johns Hopkins Department of Materials Science and Engineering is committed to nurturing a collaborative environment. Our students have the opportunity to work in small research groups with a faculty advisor and postdoctoral researchers.

The following is a list of research groups led by faculty with a primary affiliation in our department. For faculty conducting materials-related research in other departments, please see our list of associated faculty.

For your convenience, we have also provided a list of current graduate students and postdoctoral researchers in our department.

 

Erlebacher Group

 

Falk Group

 • Led By: Prof. Michael Falk
 • Research Focus: Computational Materials Science, Structural Materials Science, and Optoelectronic & Magnetic Materials

 

Hall Group

 

Hristova Research Group

 • Led By: Prof. Kalina Hristova
 • Research Focus: Biomaterials and the Structure and Physics of Biomembranes

 

Hufnagel Group

 • Led By: Prof. Todd Hufnagel
 • Research Focus: Structural Materials, Nanomaterials, X-Ray Scattering, 3D Microstructures, and Metals

 

Katz Group

 • Led By: Prof. Howard Katz
 • Research Focus: Nanomaterials and Optoelectronic & Magnetic Materials

 

Ma Group

 • Led By: Prof. En Ma
 • Research Focus: Computational Materials Science, Structural Materials, and Nanostructured & Metastable Materials

 

Mao Group

 • Led By: Prof. Hai-Quan Mao
 • Research Focus: Biomaterials and Polymer & Tissue Engineering

 

Mueller Group

 

Searson Group

 

Spicer Group

 • Led By: Prof. James Spicer
 • Research Focus: Materials Characterization, Laser-Materials Interactions, Materials for Energy, Structural Materials, and Optoelectronic & Magnetic Materials

 

Weihs Group

 • Led By: Prof. Tim Weihs
 • Research Focus: Nanomaterials, Thin Films, and Structural Materials

Fall 2017

Name

Fozia Ahmed

Ojaswi Agarwal

Darius Alix-Williams

Shane Arlington

Arunima Banjeree

Max Bogorad

Brady Butler

Aliya Carter

Alyssa Chuang

Jennifer Dailey

Jackson DeStefano

Suhas Eswarappa Prameela

Zhao Fan

John Fite

Erin Gallagher

Bernard Gaskey

Jesse Grant

Gina Greenidge

Ming Guan

Alberto Hernandez Valle

Hyun-June Jang

Isaac Johnson

Moriah Katt

Joo Ho Kim

Alexander Komin

Nicholas Krywopusk

Chengyang Li

Qingjie Li

Taylor Light

Heng-Wen Liu

Jessica Ma

Adam Peters

Tyler Pounds

Chenhu Qiu

Dihui Ruan

Luisa Russell

Hao Sheng

Luthfe Siddique

Steve Thibault

Yuan Tian

Justine Wagner

Elliot Wainwright

Chuhong Wang

Ziqian Wang

Yunfei Wang

Daniel Wirth

Pandu Wisesa

Jue Xue

Fan Zeng

Qingyang Zhang

Zhuoqun Zhang

Advisor

Kalina Hristova

Kevin Hemker (MechE)

Michael Falk

Tim Weihs

Kevin Hemker (MechE)

Peter Searson

Kevin Hemker (MechE)

Jonah Erlebacher

Jonah Erlebacher

Howard Katz

Peter Searson

Tim Weihs

En Ma

Tim Weihs

Peter Searson

Jonah Erlebacher

Tim Weihs

Jonah Erlebacher

Todd Hufnagel

Tim Mueller

Howard Katz

Mingwei Chen

Peter Searson

Hai-Quan Mao & Luo Gu

Kalina Hristova

Tim Weihs

Tim Mueller

En Ma

Kalina Hristova

Hai-Quan Mao

James Spicer

James Spicer

Jonah Erlebacher

Hai-Quan Mao

Michael Falk

Peter Searson

Todd Hufnagel

Jonah Erlebacher

Jonah Erlebacher

Mingwei Chen

Anthony Shoji Hall

Tim Weihs

Tim Mueller

Mingwei Chen

Anthony Shoji Hall

Kalina Hristova

Tim Mueller

Tim Weihs

James Spicer

Howard Katz

Anthony Shoji Hall

Fall 2017

Name

Andrew Beamesderfer

Kuntao Chen

Chen Chi

Hao Gao

Alireza Ghasemi

Like Gong

Hyeon Ji Hong

Jiyuan Huang

Shih-Han Huang

Jiajie Huang

Evan Kirksey

Alexander Kossak

Andrew Li

Kevin Li

Zhenxuan Lin

Chunru Liu

Wen-Ju Liu

Xuehan Lu

Steven Sosa

Michael Tershakovec

Wan Wan

Jiankun Wang

Yunzhe Wang

Cong You

Guangxue Zhao

Jinchang Zhu

Yi Zuo

Advisor

Hai-Quan Mao

Tim Mueller

Howard Katz

Tim Mueller

Tim Mueller

Tim Mueller

Anthony Shoji Hall

Tim Mueller

En Ma

Tim Mueller

Howard Katz

Tim Mueller

Tim Mueller

Tim Mueller

Howard Katz

Tim Mueller

Tim Mueller

Tim Mueller

Tim Mueller

Tim Weihs

Tim Mueller

En Ma

Tim Mueller

Tim Weihs

Mingwei Chen

Tim Mueller

Luo Gu

As of November 30, 2017

Name

Liang Cao

Hamzeh Kashani

Xiyu Ke

Hui Li

Xiaowei Li

Xiaolong Ma

Russell Martin

Jian Song

Du Sun

Yonghao Sun

Peng Yi

Fenglin Yuan

Advisor

Tim Mueller

Mingwei Chen

Hai-Quan Mao

Howard Katz

Hai-Quan Mao

Tim Weihs

Hai-Quan Mao

Howard Katz

Anthony Shoji Hall

Todd Hufnagel

Tim Weihs

Tim Mueller

 

/**/
Back to top