Principal Investigator:


Professor Mingwei Chen

Email: mwchen@jhu.edu

Postdoc fellows:


Dr. Hamzeh Kashani

Email: kashani@jhu.edu

Graduate students:

Christopher Florencio Aleman

Isaac Johnson

Yuan Tian

Alumni:

                                       Dr. Lihua Qian

                                       Dr. Shouqiang Huang

                                       Dr. Ziqian Wang

                                       Mr. Guangxue Zhao