Principal Investigator:


Professor Mingwei Chen

Email: [email protected]

Graduate students:

Christopher Florencio Aleman

Isaac Johnson

Yuan Tian

Qingyang Gao

Alumni:

                                       Dr. Lihua Qian

                                       Dr. Shouqiang Huang

                                       Dr. Ziqian Wang

                                       Mr. Guangxue Zhao

                                       Dr. Ruichun Luo