Chen, Mingwei

Professor
Materials Science And EngineeringFaculty Profile

Maryland Hall 113
mwchen@jhu.edu

Jump to:

About

Education
 • Bachelor of Science 1988, China University of Mining and Technology
Experience
 • 2007 - Present:  Principal Investigator and Division Leader, Tohoku University
 • 2003 - 2017:  Professor, Tohoku University
 • 2000 - 2004:  Postdoc Research Associate, The Johns Hopkins University
 • 1999 - 2000:  National Research Council Postdoctoral Fellow, Naval Postgraduate School
 • 1997 - 1999:  Guest Researcher, Tohoku University
 • 1995 - 1997:  Assistant Professor, Shanghai JiaoTong University
Awards
 • 2016:  Commendation for Science and technology
 • 2014:  Materials Today Conference Award
 • 2014:  Highly Cited Researcher in Materials Science
 • 2013:  Senior Scientist Award
 • 2012:  Zhi-Yuan Distinguished lecture Professorship
 • 2010:  Outstanding Oversea Chinese Scientists
 • 2006:  Paul A. Siple Memorial Award for Army Research
 • 2000:  Best Paper Award
 • 1999:  NRC Associateship Award

Publications

Journal Articles
 • Chen, Qing; Ding, Yi; Chen, Mingwei (2018).  Nanoporous metal by dealloying for electrochemical energy conversion and storage.  Mrs Bulletin.  43(1).  43-48.
 • Ning, Shoucong; Fujita, Takeshi; Nie, Anmin; Wang, Ziqian; Xu, Xiandong; Chen, Jianghua; Chen, Mingwei; Yao, Shuhuai; Zhang, Tong-Yi (2018).  Scanning distortion correction in STEM images.  Ultramicroscopy.  184.  274-283.
 • Wang T, Ren D, Huo Z, Song Z, Jin F, Chen M, Chen L (2017).  A nanoporous nickel catalyst for selective hydrogenation of carbonates into formic acid in water.  Green Chem..  The Royal Society of Chemistry.  19.  716-721.
 • Pan, Jie; Guo, Chenguang; Song, Changsheng; Lai, Xiaofang; Li, Hui; Zhao, Wei; Zhang, Hui; Mu, Gang; Bu, Kejun; Lin, Tianquan; Xie, Xiaoming; Chen, Mingwei; Huang, Fuqiang (2017).  Enhanced Superconductivity in Restacked TaS2 Nanosheets.  Journal of the American Chemical Society.  139(13).  4623-4626.
 • Zhou, W.; Fu, L. M.; Liu, P.; Xu, X. D.; Chen, B.; Zhu, G. Z.; Wang, X. D.; Shan, A. D.; Chen, M. W. (2017).  Deformation stimulated precipitation of a single-phase CoCrFeMnNi high entropy alloy.  Intermetallics.  85.  90-97.
 • Zhang, Jian; Wang, Tao; Liu, Pan; Liao, Zhongquan; Liu, Shaohua; Zhuang, Xiaodong; Chen, Mingwei; Zschech, Ehrenfried; Feng, Xinliang (2017).  Efficient hydrogen production on MoNi4 electrocatalysts with fast water dissociation kinetics.  Nature Communications.  8.
 • Yao, H. W.; Qiao, J. W.; Hawk, J. A.; Zhou, H. F.; Chen, M. W.; Gao, M. C. (2017).  Mechanical properties of refractory high-entropy alloys: Experiments and modeling.  Journal of Alloys and Compounds.  696.  1139-1150.
 • Yang, Chuchu; Han, Jiuhui; Liu, Pan; Hou, Chen; Huang, Gang; Fujita, Takeshi; Hirata, Akihiko; Chen, Mingwei (2017).  Direct Observations of the Formation and Redox-Mediator-Assisted Decomposition of Li2O2 in a Liquid-Cell Li-O-2 Microbattery by Scanning Transmission Electron Microscopy.  Advanced Materials.  29(41).
 • Xie, Kelvin Y.; Domnich, Vladislav; Farbaniec, Lukasz; Chen, Bin; Kuwelkar, Kanak; Ma, Luoning; McCauley, Games W.; Haber, Richard A.; Ramesh, K. T.; Chen, Mingwei; Hemker, Kevin J. (2017).  Microstructural characterization of boron-rich boron carbide.  Acta Materialia.  136.  202-214.
 • Wang, Ziqian; Shen, Yuhao; Ning, Shoucong; Ito, Yoshikazu; Liu, Pan; Tang, Zheng; Fujita, Takeshi; Hirata, Akihiko; Chen, Mingwei (2017).  Chemical Selectivity at Grain Boundary Dislocations in Monolayer Mo1-xWxS2 Transition Metal Dichalcogenides.  Acs Applied Materials & Interfaces.  9(35).  29438-29444.
 • Wang, Zhili; Ning, Shoucong; Liu, Pan; Ding, Yi; Hirata, Akihiko; Fujita, Takeshi; Chen, Mingwei (2017).  Tuning Surface Structure of 3D Nanoporous Gold by Surfactant-Free Electrochemical Potential Cycling.  Advanced Materials.  29(41).
 • Wang, Zhili; Liu, Pan; Han, Jiuhui; Cheng, Chun; Ning, Shoucong; Hirata, Akihiko; Fujita, Takeshi; Chen, Mingwei (2017).  Engineering the internal surfaces of three-dimensional nanoporous catalysts by surfactant-modified dealloying.  Nature Communications.  8.
 • Wang, Xiaodong; Luo, Ruichun; Liu, Fang; Zhu, Fan; Song, Shuangxi; Chen, Bin; Zhang, Xiwen; Zhang, Ji; Chen, Mingwei (2017).  Characterization of Gd-rich precipitates in a fully lamellar TiAl alloy.  Scripta Materialia.  137.  50-54.
 • Wang, Lihua; Guan, Pengfei; Teng, Jiao; Liu, Pan; Chen, Dengke; Xie, Weiyu; Kong, Deli; Zhang, Shengbai; Zhu, Ting; Zhang, Ze; Ma, Evan; Chen, Mingwei; Han, Xiaodong (2017).  New twinning route in face-centered cubic nanocrystalline metals.  Nature Communications.  8.
 • Tan, Yongwen; Zhu, Fan; Wang, Hao; Tian, Yuan; Hirata, Akihiko; Fujita, Takeshi; Chen, Mingwei (2017).  Noble-Metal-Free Metallic Glass as a Highly Active and Stable Bifunctional Electrocatalyst for Water Splitting.  Advanced Materials Interfaces.  4(9).
 • Sadeghian, Ramin Banan; Han, Jiuhui; Ostrovidov, Serge; Salehi, Sahar; Bahraminejad, Behzad; Ahadian, Samad; Chen, Mingwei; Khademhosseini, Ali (2017).  Macroporous mesh of nanoporous gold in electrochemical monitoring of superoxide release from skeletal muscle cells.  Biosensors & Bioelectronics.  88.  41-47.
 • Song, Gian; Sun, Zhiqian; Poplawsky, Jonathan D.; Xu, Xiandong; Chen, Mingwei; Liaw, Peter K. (2017).  Primary and secondary precipitates in a hierarchical-precipitate-strengthened ferritic alloy.  Journal of Alloys and Compounds.  706.  584-588.
 • Orava, Jiri; Wen, Yuren; Prikryl, Jan; Wagner, Tomas; Stelmashenko, Nadia A.; Chen, Mingwei; Greer, A. Lindsay (2017).  Preferred location for conducting filament formation in thin-film nano-ionic electrolyte: study of microstructure by atom-probe tomography.  Journal of Materials Science-Materials in Electronics.  28(9).  6846-6851.
 • Na Chen, Hongping Li, Lin Gu, Xiaozhong Zhang, Lijuan Zhang, Jiefeng Cao, Kazuyo Ohmura, Sergey V. Ketov, Kefu Yao, Mingwei Chen, Dmitri V. Louzguine-Luzgin (2017).  Transparent magnetic semiconductor with embedded metallic glass nano-granules.  Materials & Design.  132.  208 - 214.
 • Li, Jiao-jiao; Qiao, Jun-wei; Dahmen, Karin A.; Yang, Wei-ming; Shen, Bao-long; Chen, Ming-wei (2017).  Universality of slip avalanches in a ductile Fe-based bulk metallic glass.  Journal of Iron and Steel Research International.  24(4).  366-371.
 • Jiao, Wei; Liu, Pan; Lin, Huaijun; Zhou, Wei; Wang, Zhi; Fujita, Takeshi; Hirata, Akihiko; Li, Hai-Wen; Chen, Mingwei (2017).  Tunable Nanoporous Metallic Glasses Fabricated by Selective Phase Dissolution and Passivation for Ultrafast Hydrogen Uptake.  Chemistry of Materials.  29(10).  4478-4483.
 • Jiang, Suihe; Wang, Hui; Wu, Yuan; Liu, Xiongjun; Chen, Honghong; Yao, Mengji; Gault, Baptiste; Ponge, Dirk; Raabe, Dierk; Hirata, Akihiko; Chen, Mingwei; Wang, Yandong; Lu, Zhaoping (2017).  Ultrastrong steel via minimal lattice misfit and high-density nanoprecipitation.  Nature.  544(7651).  460-+.
 • Hu, Q. Y.; Shu, J-F.; Yang, W. G.; Park, C.; Chen, M. W.; Fujita, T.; Mao, H-K.; Sheng, H. W. (2017).  Stability limits and transformation pathways of alpha-quartz under high pressure.  Physical Review B.  95(10).
 • Han, Jiuhui; Huang, Gang; Ito, Yoshikazu; Guo, Xianwei; Fujita, Takeshi; Liu, Pan; Hirata, Akihiko; Chen, Mingwei (2017).  Full Performance Nanoporous Graphene Based Li-O-2 Batteries through Solution Phase Oxygen Reduction and Redox-Additive Mediated Li2O2 Oxidation.  Advanced Energy Materials.  7(7).
 • Guo, Shaohua; Li, Qi; Liu, Pan; Chen, Mingwei; Zhou, Haoshen (2017).  Environmentally stable interface of layered oxide cathodes for sodium-ion batteries.  Nature Communications.  8.
 • Guo, Chenguang; Pan, Jie; Li, Hui; Lin, Tianquan; Liu, Pan; Song, Changsheng; Wang, Dong; Mu, Gang; Lai, Xiaofang; Zhang, Hui; Zhou, Wei; Chen, Mingwei; Huang, Fuqiang (2017).  Observation of superconductivity in 1T '-MoS2 nanosheets.  Journal of Materials Chemistry C.  5(41).  10855-10860.
 • Guo, Chenguang; Li, Hui; Zhao, Wei; Pan, Jie; Lin, Tianquan; Xu, Jijian; Chen, Mingwei; Huang, Fuqiang (2017).  High-quality single-layer nanosheets of MS2 (M = Mo, Nb, Ta, Ti) directly exfoliated from AMS(2) (A = Li, Na, K) crystals.  Journal of Materials Chemistry C.  5(24).  5977-5983.
 • Guo, Bangjun; Yu, Ke; Li, Honglin; Qi, Ruijuan; Zhang, Yuanyuan; Song, Haili; Tang, Zheng; Zhu, Ziqiang; Chen, Mingwei (2017).  Coral-Shaped MoS2 Decorated with Graphene Quantum Dots Performing as a Highly Active Electrocatalyst for Hydrogen Evolution Reaction.  Acs Applied Materials & Interfaces.  9(4).  3653-3660.
 • Di Bernardo, Iolanda; Avvisati, Giulia; Mariani, Carlo; Motta, Nunzio; Chen, Chaoyu; Avila, Jose; Asensio, Maria Carmen; Lupi, Stefano; Ito, Yoshikazu; Chen, Mingwei; Fujita, Takeshi; Betti, Maria Grazia (2017).  Two-Dimensional Hallmark of Highly Interconnected Three-Dimensional Nanoporous Graphene.  Acs Omega.  2(7).  3691-3697.
 • D'Apuzzo, Fausto; Piacenti, Alba R.; Giorgianni, Flavio; Autore, Marta; Guidi, Mariangela Cestelli; Marcelli, Augusto; Schade, Ulrich; Ito, Yoshikazu; Chen, Mingwei; Lupi, Stefano (2017).  Terahertz and mid-infrared plasmons in three-dimensional nanoporous graphene.  Nature Communications.  8.
 • Gueguen, Yann; Houizot, Patrick; Celarie, Fabrice; Chen, Mingwei; Hirata, Akihiko; Tan, Yongwen; Allix, Mathieu; Chenu, Sebastien; Roux-Langlois, Clement; Rouxel, Tanguy (2017).  Structure and viscosity of phase-separated BaO-SiO2 glasses.  Journal of the American Ceramic Society.  100(5).  1982-1993.
 • Zhu, Fan; Hirata, Akihiko; Liu, Pan; Song, Shuangxi; Tian, Yuan; Han, Jiuhui; Fujita, Takeshi; Chen, Mingwei (2017).  Correlation between Local Structure Order and Spatial Heterogeneity in a Metallic Glass.  Physical Review Letters.  119(21).
 • Zhang, J.; Liu, P.; Wang, G.; Zhang, P. P.; Zhuang, X. D.; Chen, M. W.; Weidinger, I. M.; Feng, X. L. (2017).  Ruthenium/nitrogen-doped carbon as an electrocatalyst for efficient hydrogen evolution in alkaline solution.  Journal of Materials Chemistry a.  5(48).  25314-25318.
 • Guo C, Li H, Zhao W, Pan J, Lin T, Xu J, Chen M, Huang F (2017).  High-quality single-layer nanosheets of MS2 (M = Mo, Nb, Ta, Ti) directly exfoliated from AMS2 (A = Li, Na, K) crystals.  J. Mater. Chem. C.  The Royal Society of Chemistry.  5.  5977-5983.
 • Gueguen Y, Houizot P, Célarié F, Chen M, Hirata A, Tan Y, Allix M, Chenu S, Roux-Langlois C, Rouxel T (2017).  Structure and viscosity of phase-separated BaO–SiO2 glasses.  Journal of the American Ceramic Society.  100.  1982--1993.
 • Hu Q, Shu J, G. Yang W, Park C, W. Chen M, Fujita T, Mao H, Sheng H (2017).  Stability limits and transformation pathways of α -quartz under high pressure.  Physical Review B.  95.
 • Han J, Huang G, Ito Y, Guo X, Fujita T, Liu P, Hirata A, Chen M (2017).  Full Performance Nanoporous Graphene Based Li-O2 Batteries through Solution Phase Oxygen Reduction and Redox-Additive Mediated Li2O2 Oxidation.  Advanced Energy Materials.  7.  1601933--n/a.
 • Chun Cheng, Kolan. M. Reddy, Akihiko Hirata, Takeshi Fujita, Mingwei Chen (2017).  Structure and mechanical properties of boron-rich boron carbides.  Journal of the European Ceramic Society.  37.  4514 - 4523.
 • Qiu, H. -J.; Shen, X.; Wang, J. Q.; Hirata, A.; Fujita, T.; Wang, Y.; Chen, M. W. (2015).  Aligned Nanoporous Pt-Cu Bimetallic Microwires with High Catalytic Activity toward Methanol Electrooxidation.  Acs Catalysis.  5(6).  3779-3785.
 • Ito, Yoshikazu; Cong, Weitao; Fujita, Takeshi; Tang, Zheng; Chen, Mingwei (2015).  High Catalytic Activity of Nitrogen and Sulfur Co-Doped Nanoporous Graphene in the Hydrogen Evolution Reaction.  Angewandte Chemie-International Edition.  54(7).  2131-2136.
 • Bian, Huakang; Xu, Xiandong; Li, Yunping; Koizumi, Yuichiro; Wang, Zhongchang; Chen, Mingwei; Yamanaka, Kenta; Chiba, Akihiko (2015).  Regulating the coarsening of the gamma ' phase in superalloys.  Npg Asia Materials.  7.
 • Wang, Z.; Qiao, J. W.; Tian, H.; Sun, B. A.; Wang, B. C.; Xu, B. S.; Chen, M. W. (2015).  Composition mediated serration dynamics in Zr-based bulk metallic glasses.  Applied Physics Letters.  107(20).
 • Voiry, Damien; Goswami, Anandarup; Kappera, Rajesh; Castro e Silva, Cecilia de Carvalho; Kaplan, Daniel; Fujita, Takeshi; Chen, Mingwei; Asefa, Tewodros; Chhowalla, Manish (2015).  Covalent functionalization of monolayered transition metal dichalcogenides by phase engineering.  Nature Chemistry.  7(1).  45-49.
 • Qin, H-J; Wang, J. Q.; Liu, P.; Wang, Y.; Chen, M. W. (2015).  Hierarchical nanoporous metal/metal-oxide composite by dealloying metallic glass for high-performance energy storage.  Corrosion Science.  96.  196-202.
 • Qiu, H. -J.; Ito, Yoshikazu; Cong, Weitao; Tan, Yongwen; Liu, Pan; Hirata, Akihiko; Fujita, Takeshi; Tang, Zheng; Chen, Mingwei (2015).  Nanoporous Graphene with Single-Atom Nickel Dopants: An Efficient and Stable Catalyst for Electrochemical Hydrogen Production.  Angewandte Chemie-International Edition.  54(47).  14031-14035.
 • Chen, L. Y.; Guo, X. W.; Han, J. H.; Liu, P.; Xu, X. D.; Hirata, A.; Chen, M. W. (2015).  Nanoporous metal/oxide hybrid materials for rechargeable lithium-oxygen batteries.  Journal of Materials Chemistry a.  3(7).  3620-3626.
 • Lu, Z. P.; Wang, H.; Chen, M. W.; Baker, I.; Yeh, J. W.; Liu, C. T.; Nieh, T. G. (2015).  An assessment on the future development of high-entropy alloys: Summary from a recent workshop.  Intermetallics.  66.  67-76.
 • Lin, Yu-Ching; Tsai, Yao-Chuan; Ono, Takahito; Liu, Pan; Esashi, Masayoshi; Gessner, Thomas; Chen, Mingwei (2015).  Metallic Glass as a Mechanical Material for Microscanners.  Advanced Functional Materials.  25(35).  5677-5682.
 • Kuwano-Nakatani, Satoko; Fujita, Takeshi; Uchisawa, Kazuki; Umetsu, Daichi; Kase, Yu; Kowata, Yusuke; Chiba, Katsuhiko; Tokunaga, Tomoharu; Arai, Shigeo; Yamamoto, Yuta; Tanaka, Nobuo; Chen, Mingwei (2015).  Environment-Sensitive Thermal Coarsening of Nanoporous Gold.  Materials Transactions.  56(4).  468-472.
 • Kang, Jianli; Hirata, Akihiko; Chen, Luyang; Zhu, Shengli; Fujita, Takeshi; Chen, Mingwei (2015).  Extraordinary Supercapacitor Performance of a Multicomponent and Mixed-Valence Oxyhydroxide.  Angewandte Chemie-International Edition.  54(28).  8100-8104.
 • Ito, Yoshikazu; Tanabe, Yoichi; Han, Jiuhui; Fujita, Takeshi; Tanigaki, Katsumi; Chen, Mingwei (2015).  Multifunctional Porous Graphene for High-Efficiency Steam Generation by Heat Localization.  Advanced Materials.  27(29).  4302-4307.
 • Wang, Zhi; Qu, Rui T.; Scudino, Sergio; Sun, Bao A.; Prashanth, Konda G.; Louzguine-Luzgin, Dmitri V.; Chen, Ming W.; Zhang, Zhe F.; Eckert, Juergen (2015).  Hybrid nanostructured aluminum alloy with super-high strength.  Npg Asia Materials.  7.
 • Xu, X. D.; Liu, P.; Guo, S.; Hirata, A.; Fujita, T.; Nieh, T. G.; Liu, C. T.; Chen, M. W. (2015).  Nanoscale phase separation in a fcc-based CoCrCuFeNiAl0.5 high-entropy alloy.  Acta Materialia.  84.  145-152.
 • Guo, Shaohua; Liu, Pan; Sun, Yang; Zhu, Kai; Yi, Jin; Chen, Mingwei; Ishida, Masayoshi; Zhou, Haoshen (2015).  A High-Voltage and Ultralong-Life Sodium Full Cell for Stationary Energy Storage.  Angewandte Chemie-International Edition.  54(40).  11701-11705.
 • Han, Jiuhui; Lin, Yu-Ching; Chen, Luyang; Tsai, Yao-Chuan; Ito, Yoshikazu; Guo, Xianwei; Hirata, Akihiko; Fujita, Takeshi; Esashi, Masayoshi; Gessner, Thomas; Chen, Mingwei (2015).  On-Chip Micro-Pseudocapacitors for Ultrahigh Energy and Power Delivery.  Advanced Science.  2(5).
 • Guo, Xianwei; Liu, Pan; Han, Jiuhui; Ito, Yoshikazu; Hirata, Akihiko; Fujita, Takeshi; Chen, Mingwei (2015).  3D Nanoporous Nitrogen-Doped Graphene with Encapsulated RuO2 Nanoparticles for Li-O-2 Batteries.  Advanced Materials.  27(40).  6137-6143.
 • Guo, Xianwei; Han, Jiuhui; Zhang, Ling; Liu, Pan; Hirata, Akihiko; Chen, Luyang; Fujita, Takeshi; Chen, Mingwei (2015).  A nanoporous metal recuperated MnO2 anode for lithium ion batteries.  Nanoscale.  7(37).  15111-15116.
 • Zeng, Yu-Qiao; Yang, Sheng-chen; Xiang, Hua; Dong, Xiaozhen; Chen, Luyang; Chen, Mingwei; Inoue, Akihisa; Zhang, Xuhai; Jiang, Jianqing (2015).  Multicomponent nanoporous metals prepared by dealloying Pd80-xNixP20 metallic glasses.  Intermetallics.  61.  66-71.
 • Guo, Shaohua; Liu, Pan; Yu, Haijun; Zhu, Yanbei; Chen, Mingwei; Ishida, Masayoshi; Zhou, Haoshen (2015).  A Layered P2-and O3-Type Composite as a High-Energy Cathode for Rechargeable Sodium-Ion Batteries.  Angewandte Chemie-International Edition.  54(20).  5894-5899.
 • Guo, Shaohua; Yu, Haijun; Liu, Pan; Ren, Yang; Zhang, Tao; Chen, Mingwei; Ishida, Masayoshi; Zhou, Haoshen (2015).  High-performance symmetric sodium-ion batteries using a new, bipolar O3-type material, Na0.8Ni0.4Ti0.6O2.  Energy & Environmental Science.  8(4).  1237-1244.
 • Guo, J. J.; Reddy, K. Madhav; Hirata, A.; Fujita, T.; Gazonas, G. A.; McCauley, J. W.; Chen, M. W. (2015).  Sample size induced brittle-to-ductile transition of single-crystal aluminum nitride.  Acta Materialia.  88.  252-259.
 • Georgarakis, K.; Hennet, L.; Evangelakis, G. A.; Antonowicz, J.; Bokas, G. B.; Honkimaki, V.; Bytchkov, A.; Chen, M. W.; Yavari, A. R. (2015).  Probing the structure of a liquid metal during vitrification.  Acta Materialia.  87.  174-186.
 • Fujita, Takeshi; Ohara, Koji; Miura, Keiji; Hirata, Akihiko; Kotani, Motoko; Nishiura, Yasumasa; Chen, Mingwei (2015).  Visualization of topological landscape in shear-flow dynamics of amorphous solids.  Epl.  110(3).
 • Fujita, Takeshi; Kanoko, Yasuhiro; Ito, Yoshikazu; Chen, Luyang; Hirata, Akihiko; Kashani, Hamzeh; Iwatsu, Osamu; Chen, Mingwei (2015).  Nanoporous Metal Papers for Scalable Hierarchical Electrode.  Advanced Science.  2(8).
 • Song G, Sun Z, Li L, Xu X, Rawlings M, Liebscher C, Clausen B, Poplawsky J, Leonard D, Huang S, Teng Z, T. Liu C, Asta M, Gao Y, Dunand D, Ghosh G, Chen M, E. Fine M, Liaw P (2015).  Ferritic Alloys with Extreme Creep Resistance via Coherent Hierarchical Precipitates.  Scientific Reports.  5.  16327.
 • Hou, Y.; Zhang, L.; Chen, L. Y.; Liu, P.; Hirata, A.; Chen, M. W. (2014).  Raman characterization of pseudocapacitive behavior of polypyrrole on nanoporous gold.  Physical Chemistry Chemical Physics.  16(8).  3523-3528.
 • Ostrovidov, Serge; Shi, Xuetao; Zhang, Ling; Liang, Xiaobin; Kim, Sang Bok; Fujie, Toshinori; Ramalingam, Murugan; Chen, Mingwei; Nakajima, Ken; Al-Hazmi, Faten; Bae, Hojae; Memic, Adnan; Khademhosseini, Ali (2014).  Myotube formation on gelatin nanofibers - Multi-walled carbon nanotubes hybrid scaffolds.  Biomaterials.  35(24).  6268-6277.
 • Liu, Z. Y.; Chen, M. W.; Liu, C. T.; Yang, Y. (2014).  Origin of yielding in metallic glass: Stress-induced flow.  Applied Physics Letters.  104(25).
 • Liu, Y. H.; Fujita, T.; Aji, D. P. B.; Matsuura, M.; Chen, M. W. (2014).  Structural origins of Johari-Goldstein relaxation in a metallic glass.  Nature Communications.  5.
 • Liu, H. W.; Nishitani, R.; Fujita, T.; Li, W.; Zhang, L.; Lang, X. Y.; Richard, P.; Nakayama, K. S.; Chen, X.; Chen, M. W.; Xue, Q. K. (2014).  Inelastic electron-tunneling spectroscopy of nanoporous gold films.  Physical Review B.  89(3).
 • Lang, Xingyou; Hirata, Akihiko; Fujita, Takeshi; Chen, Mingwei (2014).  Three-Dimensional Hierarchical Nanoporosity for Ultrahigh Power and Excellent Cyclability of Electrochemical Pseudocapacitors.  Advanced Energy Materials.  4(10).
 • Jian, Zelang; Zhao, Bin; Liu, Pan; Li, Fujun; Zheng, Mingbo; Chen, Mingwei; Shi, Yi; Zhou, Haoshen (2014).  Fe2O3 nanocrystals anchored onto graphene nanosheets as the anode material for low-cost sodium-ion batteries.  Chemical Communications.  50(10).  1215-1217.
 • Jian, Zelang; Liu, Pan; Li, Fujun; He, Ping; Guo, Xianwei; Chen, Mingwei; Zhou, Haoshen (2014).  Core-Shell-Structured CNT@RuO2 Composite as a High-Performance Cathode Catalyst for Rechargeable Li-O-2 Batteries.  Angewandte Chemie-International Edition.  53(2).  442-446.
 • Kang, JianLi; Hirata, Akihiko; Qiu, H. -J.; Chen, LuYang; Ge, XingBo; Fujita, Takeshi; Chen, MingWei (2014).  Self-Grown Oxy-Hydroxide@ Nanoporous Metal Electrode for High-Performance Supercapacitors.  Advanced Materials.  26(2).  269-272.
 • Jian, Zelang; Liu, Pan; Li, Fujun; Chen, Mingwei; Zhou, Haoshen (2014).  Monodispersed hierarchical Co3O4 spheres intertwined with carbon nanotubes for use as anode materials in sodium-ion batteries.  Journal of Materials Chemistry a.  2(34).  13805-13809.
 • Hou, Ying; Chen, Luyang; Liu, Pan; Kang, Jianli; Fujita, Takeshi; Chen, Mingwei (2014).  Nanoporous metal based flexible asymmetric pseudocapacitors.  Journal of Materials Chemistry a.  2(28).  10910-10916.
 • Ito, Yoshikazu; Tanabe, Yoichi; Qiu, H. -J.; Sugawara, Katsuaki; Heguri, Satoshi; Tu, Ngoc Han; Huynh, Khuong Kim; Fujita, Takeshi; Takahashi, Takashi; Tanigaki, Katsumi; Chen, Mingwei (2014).  High-Quality Three-Dimensional Nanoporous Graphene.  Angewandte Chemie-International Edition.  53(19).  4822-4826.
 • Wen, Mao; Chen, Mingwei (2014).  Comparative Study on Plastic Deformation of Nanocrystalline Al and Ni.  Metallurgical and Materials Transactions a-Physical Metallurgy and Materials Science.  45A(3).  1631-1638.
 • Hirata, Akihiko; Chen, Mingwei (2014).  Angstrom-beam electron diffraction of amorphous materials.  Journal of Non-Crystalline Solids.  383.  52-58.
 • Guo, Shaohua; Yu, Haijun; Liu, Pan; Liu, Xizheng; Li, De; Chen, Mingwei; Ishida, Masayoshi; Zhou, Haoshen (2014).  Surface coating of lithium-manganese-rich layered oxides with delaminated MnO2 nanosheets as cathode materials for Li-ion batteries.  Journal of Materials Chemistry a.  2(12).  4422-4428.
 • Guo, Shaohua; Yu, Haijun; Jian, Zelang; Liu, Pan; Zhu, Yanbei; Guo, Xianwei; Chen, Mingwei; Ishida, Masayoshi; Zhou, Haoshen (2014).  A High-Capacity, Low-Cost Layered Sodium Manganese Oxide Material as Cathode for Sodium-Ion Batteries.  Chemsuschem.  7(8).  2115-2119.
 • Ge, Xingbo; Chen, Luyang; Zhang, Ling; Wen, Yuren; Hirata, Akihiko; Chen, Mingwei (2014).  Nanoporous Metal Enhanced Catalytic Activities of Amorphous Molybdenum Sulfide for High-Efficiency Hydrogen Production.  Advanced Materials.  26(19).  3100-3104.
 • Fujita, Takeshi; Tokunaga, Tomoharu; Zhang, Ling; Li, Dongwei; Chen, Luyang; Arai, Shigeo; Yamamoto, Yuta; Hirata, Akihiko; Tanaka, Nobuo; Ding, Yi; Chen, Mingwei (2014).  Atomic Observation of Catalysis-Induced Nanopore Coarsening of Nanoporous Gold.  Nano Letters.  14(3).  1172-1177.
 • Fujita, Takeshi; Ito, Yoshikazu; Tan, Yongwen; Yamaguchi, Hisato; Hojo, Daisuke; Hirata, Akihiko; Voiry, Damien; Chhowalla, Manish; Chen, Mingwei (2014).  Chemically exfoliated ReS2 nanosheets.  Nanoscale.  6(21).  12458-12462.
 • Chen, Qiang; Tanaka, Shinya; Fujita, Takeshi; Chen, Luyang; Minato, Taketoshi; Ishikawa, Yoshifumi; Chen, Mingwei; Asao, Naoki; Yamamoto, Yoshinori; Jin, Tienan (2014).  The synergistic effect of nanoporous AuPd alloy catalysts on highly chemoselective 1,4-hydrosilylation of conjugated cyclic enones.  Chemical Communications.  50(25).  3344-3346.
 • Chang, Haixin; Kang, Jianli; Chen, Luyang; Wang, Junqliang; Ohmura, Kazuyo; Chen, Na; Fujita, Takeshi; Wu, Hongkai; Chen, Mingwei (2014).  Low-temperature solution-processable Ni(OH)(2) ultrathin nanosheet/N-graphene nanohybrids for high-performance supercapacitor electrodes.  Nanoscale.  6(11).  5960-5966.
 • Fujita, Takeshi; Guan, Pengfei; Reddy, K. Madhav; Hirata, Akihiko; Guo, Junjie; Chen, Mingwei (2014).  Asymmetric twins in rhombohedral boron carbide.  Applied Physics Letters.  104(2).
 • Yamaguchi H, Granstrom J, Chen M, Gupta G, Mohite AD, Graham S, Chhowalla M (2014).  Reduced Graphene Oxide Thin Films as Ultrabarriers for Organic Electronics.  Advanced Energy Materials.  4.  1300986--n/a.
 • Chun-Lei Yang, Xu-Hai Zhang, Guo Lan, Lu-Yang Chen, Ming-Wei Chen (2014).  Pd-based nanoporous metals for enzyme-free electrochemical glucose sensors.  Chinese Chemical Letters.  25.  496 - 500.
 • Zhang, Wei; Guo, Hai; Li, Yanhui; Wang, Yingmin; Wang, Hao; Chen, Mingwei; Yamaura, Shinichi (2014).  Formation and properties of P-free Pd-based metallic glasses with high glass-forming ability.  Journal of Alloys and Compounds.  617.  310-313.
 • Chen, L. Y.; Hou, Y.; Kang, J. L.; Hirata, A.; Chen, M. W. (2014).  Asymmetric metal oxide pseudocapacitors advanced by three-dimensional nanoporous metal electrodes.  Journal of Materials Chemistry a.  2(22).  8448-8455.
 • Wang, Rongyue; Liu, Jianguo; Liu, Pan; Bi, Xuanxuan; Yan, Xiuling; Wang, Wenxin; Meng, Yifei; Ge, Xingbo; Chen, Mingwei; Ding, Yi (2014).  Ultra-thin layer structured anodes for highly durable low-Pt direct formic acid fuel cells.  Nano Research.  7(11).  1569-1580.
 • Qiu, H. -J.; Kang, J. L.; Liu, P.; Hirata, A.; Fujita, T.; Chen, M. W. (2014).  Fabrication of large-scale nanoporous nickel with a tunable pore size for energy storage.  Journal of Power Sources.  247.  896-905.
 • Wang, Rongyue; Liu, Jianguo; Liu, Pan; Bi, Xuanxuan; Yan, Xiuling; Wang, Wenxin; Ge, Xingbo; Chen, Mingwei; Ding, Yi (2014).  Dispersing Pt atoms onto nanoporous gold for high performance direct formic acid fuel cells.  Chemical Science.  5(1).  403-409.
 • Zhang L, Song Y, Fujita T, Zhang Y, Chen M, Wang T (2014).  Large enhancement of quantum dot fluorescence by highly scalable nanoporous gold.  Advanced Materials.  26.  1289-1294.
 • Packwood, Daniel M.; Jin, Tienan; Fujita, Takeshi; Chen, Mingwei; Asao, Naoki (2014).  MIXING TIME OF MOLECULES INSIDE OF NANOPOROUS GOLD.  Siam Journal on Applied Mathematics.  74(4).  1298-1314.
 • Perepezko, John H.; Imhoff, Seth D.; Chen, Ming-Wei; Wang, Jun-Qiang; Gonzalez, Sergio (2014).  Nucleation of shear bands in amorphous alloys.  Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  111(11).  3938-3942.
 • Qiu, H. -J.; Ito, Y.; Chen, M. W. (2014).  Hierarchical nanoporous nickel alloy as three-dimensional electrodes for high-efficiency energy storage.  Scripta Materialia.  89.  69-72.
 • Ito, Yoshikazu; Qiu, H. -J.; Fujita, Takeshi; Tanabe, Yoichi; Tanigaki, Katsumi; Chen, Mingwei (2014).  Bicontinuous Nanoporous N-doped Graphene for the Oxygen Reduction Reaction.  Advanced Materials.  26(24).  4145-4150.
 • Reddy, K. Madhav; Hirata, A.; Liu, P.; Fujita, T.; Goto, T.; Chen, M. W. (2014).  Shear amorphization of boron suboxide.  Scripta Materialia.  76.  9-12.
 • Shi, Xuetao; Fujie, Toshinori; Saito, Akihiro; Takeoka, Shinji; Hou, Ying; Shu, Yiwei; Chen, Mingwei; Wu, Hongkai; Khademhosseini, Ali (2014).  Periosteum-Mimetic Structures Made from Freestanding Microgrooved Nanosheets.  Advanced Materials.  26(20).  3290-+.
 • Tan, Yongwen; Liu, Pan; Chen, Luyang; Cong, Weitao; Ito, Yoshikazu; Han, Jiuhui; Guo, Xianwei; Tang, Zheng; Fujita, Takeshi; Hirata, Akihiko; Chen, Mingwei (2014).  Monolayer MoS2 Films Supported by 3D Nanoporous Metals for High-Efficiency Electrocatalytic Hydrogen Production.  Advanced Materials.  26(47).  8023-+.
 • Wang, J. Q.; Chen, N.; Liu, P.; Wang, Z.; Louzguine-Luzgin, D. V.; Chen, M. W.; Perepezko, J. H. (2014).  The ultrastable kinetic behavior of an Au-based nanoglass.  Acta Materialia.  79.  30-36.
 • Wang, Lihua; Teng, Jiao; Liu, Pan; Hirata, Akihiko; Ma, En; Zhang, Ze; Chen, Mingwei; Han, Xiaodong (2014).  Grain rotation mediated by grain boundary dislocations in nanocrystalline platinum.  Nature Communications.  5.
 • Hou, Ying; Chen, Luyang; Zhang, Ling; Kang, Jianli; Fujita, Takeshi; Jiang, Jianhua; Chen, Mingwei (2013).  Ultrahigh capacitance of nanoporous metal enhanced conductive polymer pseudocapacitors.  Journal of Power Sources.  225.  304-310.
 • Reddy, K. Madhav; Liu, P.; Hirata, A.; Fujita, T.; Chen, M. W. (2013).  Atomic structure of amorphous shear bands in boron carbide.  Nature Communications.  4.
 • Qiao, J. W.; Ye, H. Y.; Yang, H. J.; Liang, W.; Xu, B. S.; Liaw, P. K.; Chen, M. W. (2013).  Dynamic shear punching of metallic glass matrix composites.  Intermetallics.  36.  31-35.
 • Obregon, Raquel; Ahadian, Samad; Ramon-Azcon, Javier; Chen, Luyang; Fujita, Takeshi; Shiku, Hitoshi; Chen, Mingwei; Matsue, Tomokazu (2013).  Non-invasive measurement of glucose uptake of skeletal muscle tissue models using a glucose nanobiosensor.  Biosensors & Bioelectronics.  50.  194-201.
 • Kang, Jianli; Hirata, Akihiko; Kang, Lijing; Zhang, Xianmin; Hou, Ying; Chen, Luyang; Li, Cheng; Fujita, Takeshi; Akagi, Kazuto; Chen, Mingwei (2013).  Enhanced Supercapacitor Performance of MnO2 by Atomic Doping.  Angewandte Chemie-International Edition.  52(6).  1664-1667.
 • Kang, Jianli; Chen, Luyang; Hou, Ying; Li, Cheng; Fujita, Takeshi; Lang, Xingyou; Hirata, Akihiko; Chen, Mingwei (2013).  Electroplated Thick Manganese Oxide Films with Ultrahigh Capacitance.  Advanced Energy Materials.  3(7).  857-863.
 • Ge, Xingbo; Chen, Luyang; Kang, Jianli; Fujita, Takeshi; Hirata, Akihiko; Zhang, Wei; Jiang, Jianhua; Chen, Mingwei (2013).  A Core-Shell Nanoporous Pt-Cu Catalyst with Tunable Composition and High Catalytic Activity.  Advanced Functional Materials.  23(33).  4156-4162.
 • Hirata, A.; Kang, L. J.; Fujita, T.; Klumov, B.; Matsue, K.; Kotani, M.; Yavari, A. R.; Chen, M. W. (2013).  Geometric Frustration of Icosahedron in Metallic Glasses.  Science.  341(6144).  376-379.
 • Hilton, Corydon D.; McCauley, James W.; Swab, Jeffrey J.; Shanholtz, Eugene R.; Chen, Ming W. (2013).  Using Hardness Tests to Quantify Bulk Plasticity and Predict Transition Velocities in SiC Materials.  International Journal of Applied Ceramic Technology.  10(1).  114-122.
 • Voiry, Damien; Yamaguchi, Hisato; Li, Junwen; Silva, Rafael; Alves, Diego C. B.; Fujita, Takeshi; Chen, Mingwei; Asefa, Tewodros; Shenoy, Vivek B.; Eda, Goki; Chhowalla, Manish (2013).  Enhanced catalytic activity in strained chemically exfoliated WS2 nanosheets for hydrogen evolution.  Nature Materials.  12(9).  850-855.
 • Chen, L. Y.; Kang, J. L.; Hou, Y.; Liu, P.; Fujita, T.; Hirata, A.; Chen, M. W. (2013).  High-energy-density nonaqueous MnO2@nanoporous gold based supercapacitors.  Journal of Materials Chemistry a.  1(32).  9202-9207.
 • Chen, L. Y.; Hou, Y.; Kang, J. L.; Hirata, A.; Fujita, T.; Chen, M. W. (2013).  Toward the Theoretical Capacitance of RuO2 Reinforced by Highly Conductive Nanoporous Gold.  Advanced Energy Materials.  3(7).  851-856.
 • Chen, L. Y.; Chen, N.; Hou, Y.; Wang, Z. C.; Lv, S. H.; Fujita, T.; Jiang, J. H.; Hirata, A.; Chen, M. W. (2013).  Geometrically Controlled Nanoporous PdAu Bimetallic Catalysts with Tunable Pd/Au Ratio for Direct Ethanol Fuel Cells.  Acs Catalysis.  3(6).  1220-1230.
 • Voiry, Damien; Salehi, Maryam; Silva, Rafael; Fujita, Takeshi; Chen, Mingwei; Asefa, Tewodros; Shenoy, Vivek B.; Eda, Goki; Chhowalla, Manish (2013).  Conducting MoS2 Nanosheets as Catalysts for Hydrogen Evolution Reaction.  Nano Letters.  13(12).  6222-6227.
 • Wen, Y. R.; Hirata, A.; Zhang, Z. W.; Fujita, T.; Liu, C. T.; Jiang, J. H.; Chen, M. W. (2013).  Microstructure characterization of Cu-rich nanoprecipitates in a Fe-2.5 Cu-1.5 Mn-4.0 Ni-1.0 Al multicomponent ferritic alloy.  Acta Materialia.  61(6).  2133-2147.
 • Chang, Haixin; Sun, Zhenhua; Saito, Mitsuhiro; Yuan, Qinghong; Zhang, Han; Li, Jinhua; Wang, Zhongchang; Fujita, Takeshi; Ding, Feng; Zheng, Zijian; Yan, Feng; Wu, Hongkai; Chen, Mingwei; Ikuhara, Yuichi (2013).  Regulating Infrared Photoresponses in Reduced Graphene Oxide Phototransistors by Defect and Atomic Structure Control.  Acs Nano.  7(7).  6310-6320.
 • Cadien, A.; Hu, Q. Y.; Meng, Y.; Cheng, Y. Q.; Chen, M. W.; Shu, J. F.; Mao, H. K.; Sheng, H. W. (2013).  First-Order Liquid-Liquid Phase Transition in Cerium.  Physical Review Letters.  110(12).
 • Yan, Mei; Jin, Tienan; Chen, Qiang; Ho, Hon Eong; Fujita, Takeshi; Chen, Lu-Yang; Bao, Ming; Chen, Ming-Wei; Asao, Naoki; Yamamoto, Yoshinori (2013).  Unsupported Nanoporous Gold Catalyst for Highly Selective Hydrogenation of Quinolines.  Organic Letters.  15(7).  1484-1487.
 • Zhang, Ling; Chang, Haixin; Hirata, Akihiko; Wu, Hongkai; Xue, Qi-Kun; Chen, Mingwei (2013).  Nanoporous Gold Based Optical Sensor for Sub-ppt Detection of Mercury Ions.  Acs Nano.  7(5).  4595-4600.
 • Yu, Yan; Yan, Chenglin; Gu, Lin; Lang, Xingyou; Tang, Kun; Zhang, Ling; Hou, Ying; Wang, Zhifeng; Chen, Ming Wei; Schmidt, Oliver G.; Maier, Joachim (2013).  Three-Dimensional (3D) Bicontinuous Au/Amorphous-Ge Thin Films as Fast and High-Capacity Anodes for Lithium-Ion Batteries.  Advanced Energy Materials.  3(3).  281-285.
 • Wen, Y. R.; Li, Y. P.; Hirata, A.; Zhang, Y.; Fujita, T.; Furuhara, T.; Liu, C. T.; Chiba, A.; Chen, M. W. (2013).  Synergistic alloying effect on microstructural evolution and mechanical properties of Cu precipitation-strengthened ferritic alloys.  Acta Materialia.  61(20).  7726-7740.
 • Zhang, Zhongwu; Liu, Chain Tsuan; Miller, Michael K.; Wang, Xun-Li; Wen, Yuren; Fujita, Takeshi; Hirata, Akihiko; Chen, Mingwei; Chen, Guang; Chin, Bryan A. (2013).  A nanoscale co-precipitation approach for property enhancement of Fe-base alloys.  Scientific Reports.  3.
 • Wang, Lihua; Liu, Pan; Guan, Pengfei; Yang, Mingjie; Sun, Jialin; Cheng, Yongqiang; Hirata, Akihiko; Zhang, Ze; Ma, Evan; Chen, Mingwei; Han, Xiaodong (2013).  In situ atomic-scale observation of continuous and reversible lattice deformation beyond the elastic limit.  Nature Communications.  4.
 • Yue, Yonghai; Chen, Nianke; Li, Xianbin; Zhang, Shengbai; Zhang, Ze; Chen, Mingwei; Han, Xiaodong (2013).  Crystalline Liquid and Rubber-Like Behavior in Cu Nanowires.  Nano Letters.  13(8).  3812-3816.
 • Zhang, Q. H.; Wang, L. J.; Wei, X. K.; Yu, R. C.; Gu, L.; Hirata, A.; Chen, M. W.; Jin, C. Q.; Yao, Y.; Wang, Y. G.; Duan, X. F. (2012).  Direct observation of interlocked domain walls in hexagonal RMnO(3) (R = Tm, Lu).  Physical Review B.  85(2).
 • Zhang, Z. W.; Liu, C. T.; Wen, Y. R.; Hirata, A.; Guo, S.; Chen, G.; Chen, M. W.; Chin, Bryan A. (2012).  Influence of Aging and Thermomechanical Treatments on the Mechanical Properties of a Nanocluster-Strengthened Ferritic Steel.  Metallurgical and Materials Transactions a-Physical Metallurgy and Materials Science.  43A(1).  351-359.
 • Chien, Chih-Tao; Li, Shao-Sian; Lai, Wei-Jung; Yeh, Yun-Chieh; Chen, Hsin-An; Chen, I-Shen; Chen, Li-Chyong; Chen, Kuei-Hsien; Nemoto, Takashi; Isoda, Seiji; Chen, Mingwei; Fujita, Takeshi; Eda, Goki; Yamaguchi, Hisato; Chhowalla, Manish; Chen, Chun-Wei (2012).  Tunable Photoluminescence from Graphene Oxide.  Angewandte Chemie-International Edition.  51(27).  6662-6666.
 • Chen, L. Y.; Fujita, T.; Chen, M. W. (2012).  Biofunctionalized nanoporous gold for electrochemical biosensors.  Electrochimica Acta.  67.  1-5.
 • Diao, H.; Yan, C.; Bell, J. M.; Lu, L.; Zhang, G. P.; Kabra, S.; Liss, K. -D.; Chen, M. W. (2012).  Compressive behaviour of nanocrystalline Mg-5Al alloys.  Materials Technology.  27(1).  85-87.
 • Eda, Goki; Fujita, Takeshi; Yamaguchi, Hisato; Voiry, Damien; Chen, Mingwei; Chhowalla, Manish (2012).  Coherent Atomic and Electronic Heterostructures of Single-Layer MoS2.  Acs Nano.  6(8).  7311-7317.
 • Frenkel, Anatoly I.; Vasic, Relja; Dukesz, Bluma; Li, Diya; Chen, Mingwei; Zhang, Ling; Fujita, Takeshi (2012).  Thermal properties of nanoporous gold.  Physical Review B.  85(19).
 • Fujita, Takeshi; Guan, Pengfei; McKenna, Keith; Lang, Xingyou; Hirata, Akihiko; Zhang, Ling; Tokunaga, Tomoharu; Arai, Shigeo; Yamamoto, Yuta; Tanaka, Nobuo; Ishikawa, Yoshifumi; Asao, Naoki; Yamamoto, Yoshinori; Erlebacher, Jonah; Chen, Mingwei (2012).  Atomic origins of the high catalytic activity of nanoporous gold.  Nature Materials.  11(9).  775-780.
 • Fujita, Takeshi; Wang, Zheng; Liu, Yanhui; Sheng, Howard; Wang, Weihua; Chen, Mingwei (2012).  Low temperature uniform plastic deformation of metallic glasses during elastic iteration.  Acta Materialia.  60(9).  3741-3747.
 • Guan, P. F.; Fujita, T.; Hirata, A.; Liu, Y. H.; Chen, M. W. (2012).  Structural Origins of the Excellent Glass Forming Ability of Pd40Ni40P20.  Physical Review Letters.  108(17).
 • Wang, Jun-Qiang; Liu, Yan-Hui; Chen, Ming-Wei; Xie, Guo-Qiang; Louzguine-Luzgin, Dmitri V.; Inoue, Akihisa; Perepezko, John H. (2012).  Rapid Degradation of Azo Dye by Fe-Based Metallic Glass Powder.  Advanced Functional Materials.  22(12).  2567-2570.
 • Hirata, A.; Fujita, T.; Liu, C. T.; Chen, M. W. (2012).  Characterization of oxide nanoprecipitates in an oxide dispersion strengthened 14YWT steel using aberration-corrected STEM.  Acta Materialia.  60(16).  5686-5696.
 • Yavari, Alain Reza; Georgarakis, Konstantinos; Antonowicz, Jerzy; Stoica, Mihai; Nishiyama, Nobuyuki; Vaughan, Gavin; Chen, Mingwei; Pons, Michel (2012).  Crystallization during Bending of a Pd-Based Metallic Glass Detected by X-Ray Microscopy.  Physical Review Letters.  109(8).
 • Wang, Jun-Qiang; Liu, Yan-Hui; Chen, Ming-Wei; Louzguine-Luzgin, Dmitri V.; Inoue, Akihisa; Perepezko, John H. (2012).  Excellent capability in degrading azo dyes by MgZn-based metallic glass powders.  Scientific Reports.  2.
 • Kang, Jianli; Qin, Kaiqiang; Zhang, Hu; Hirata, Akihiko; Wang, Junqiang; Chen, Mingwei; Zhao, Naiqin; Sun, Ronglu; Fujita, Takeshi; Shi, Chunsheng; Qiao, Zhijun (2012).  Direct synthesis of fullerene-intercalated porous carbon nanofibers by chemical vapor deposition.  Carbon.  50(14).  5162-5166.
 • Lang, Xingyou; Zhang, Ling; Fujita, Takeshi; Ding, Yi; Chen, Mingwei (2012).  Three-dimensional bicontinuous nanoporous Au/polyaniline hybrid films for high-performance electrochemical supercapacitors.  Journal of Power Sources.  197.  325-329.
 • Liu, Pan; Du, Kui; Zhang, Jianxin; Wang, Lihua; Yue, Yonghai; Ma, Evan; Zhang, Yuefei; Zhang, Ze; Chen, Mingwei; Han, Xiaodong (2012).  Screw-rotation twinning through helical movement of triple-partials.  Applied Physics Letters.  101(12).
 • Liu, Y. H.; Fujita, T.; Hirata, A.; Li, S.; Liu, H. W.; Zhang, W.; Inoue, A.; Chen, M. W. (2012).  Deposition of multicomponent metallic glass films by single-target magnetron sputtering.  Intermetallics.  21(1).  105-114.
 • Liu, Y. H.; Zhao, F.; Li, Y. L.; Chen, M. W. (2012).  Deformation behavior of metallic glass thin films.  Journal of Applied Physics.  112(6).
 • Matsuura, M.; Fujita, T.; Konno, K.; Zhang, W.; Chen, M. W. (2012).  Direct structural evidence for dynamic heterogeneity in supercooled liquid bulk metallic glass.  Scripta Materialia.  66(11).  927-930.
 • Perepezko, J. H.; Imhoff, S. D.; Chen, M. W.; Gonzalez, S.; Inoue, A. (2012).  Nucleation reactions during deformation and crystallization of metallic glass.  Journal of Alloys and Compounds.  536.  S55-S59.
 • Reddy, K. Madhav; Guo, J. J.; Shinoda, Y.; Fujita, T.; Hirata, A.; Singh, J. P.; McCauley, J. W.; Chen, M. W. (2012).  Enhanced mechanical properties of nanocrystalline boron carbide by nanoporosity and interface phases.  Nature Communications.  3.
 • Wei, X. K.; Zou, T.; Wang, F.; Zhang, Q. H.; Sun, Y.; Gu, L.; Hirata, A.; Chen, M. W.; Yao, Y.; Jin, C. Q.; Yu, R. C. (2012).  Origin of ferromagnetism and oxygen-vacancy ordering induced cross-controlled magnetoelectric effects at room temperature.  Journal of Applied Physics.  111(7).
 • Wang, M. C.; Yan, C.; Ma, L.; Hu, N.; Chen, M. W. (2012).  Effect of defects on fracture strength of graphene sheets.  Computational Materials Science.  54.  236-239.
 • Wang, J. Q.; Liu, Y. H.; Imhoff, S.; Chen, N.; Louzguine-Luzgin, D. V.; Takeuchi, A.; Chen, M. W.; Kato, H.; Perepezko, J. H.; Inoue, A. (2012).  Enhance the thermal stability and glass forming ability of Al-based metallic glass by Ca minor-alloying.  Intermetallics.  29.  35-40.
 • Yan, Mei; Jin, Tienan; Ishikawa, Yoshifumi; Minato, Taketoshi; Fujita, Takeshi; Chen, Lu-Yang; Bao, Ming; Asao, Naoki; Chen, Ming-Wei; Yamamoto, Yoshinori (2012).  Nanoporous Gold Catalyst for Highly Selective Semihydrogenation of Alkynes: Remarkable Effect of Amine Additives.  Journal of the American Chemical Society.  134(42).  17536-17542.
 • Asao, Naoki; Hatakeyama, Naoya; Menggenbateer; Minato, Taketoshi; Ito, Eisuke; Hara, Masahiko; Kim, Yousoo; Yamamoto, Yoshinori; Chen, Mingwei; Zhang, Wei; Inouei, Akihisa (2012).  Aerobic oxidation of alcohols in the liquid phase with nanoporous gold catalysts.  Chemical Communications.  48(38).  4540-4542.
 • Asao, Naoki; Menggenbateer; Seya, Yohei; Yamamoto, Yoshinori; Chen, Mingwei; Zhang, Wei; Inoue, Akihisa (2012).  Nanoporous Gold-Catalyzed [4+2] Benzannulation between ortho-Alkynylbenzaldehydes and Alkynes.  Synlett.  (1).  66-69.
 • Matsuura, M.; Fukuhara, M.; Konno, K.; Fujita, T.; Chen, M. W.; Fujima, N.; Inoue, A. (2011).  Distorted icosahedral Ni(5)Nb(3)Zr(5) clusters in the as-quenched and hydrogenated amorphous (Ni(0.6)Nb(0.4))(0.65)Zr(0.35) alloys.  Journal of Non-Crystalline Solids.  357(18).  3357-3360.
 • Lang, XY; Guan, PF; Fujita, T; Chen, MW (2011).  Tailored nanoporous gold for ultrahigh fluorescence enhancement.  Physical Chemistry Chemical Physics.  13(9).  3795-3799.
 • Lang, XY; Hirata, A; Fujita, T; Chen, MW (2011).  Nanoporous metal/oxide hybrid electrodes for electrochemical supercapacitors.  Nature Nanotechnology.  6(4).  232-236.
 • Zhang, ZW; Liu, CT; Guo, S; Cheng, JL; Chen, G; Fujita, T; Chen, MW; Chung, YW; Vaynman, S; Fine, ME; Chin, BA (2011).  Boron effects on the ductility of a nano-cluster-strengthened ferritic steel.  Materials Science and Engineering a-Structural Materials Properties Microstructure and Processing.  528(3).  855-859.
 • Lang, XY; Yuan, HT; Iwasa, Y; Chen, MW (2011).  Three-dimensional nanoporous gold for electrochemical supercapacitors.  Scripta Materialia.  64(9).  923-926.
 • Liu, Hongwen; Zhang, Ling; Lang, Xingyou; Yamaguchi, Yoshinori; Iwasaki, Hiroshi; Inouye, Yasushi; Xue, Qikun; Chen, Mingwei (2011).  Single molecule detection from a large-scale SERS-active Au(79)Ag(21) substrate.  Scientific Reports.  1.
 • Liu, YH; Wang, D; Nakajima, K; Zhang, W; Hirata, A; Nishi, T; Inoue, A; Chen, MW (2011).  Characterization of Nanoscale Mechanical Heterogeneity in a Metallic Glass by Dynamic Force Microscopy.  Physical Review Letters.  106(12).
 • Sheng, H. W.; Kramer, M. J.; Cadien, A.; Fujita, T.; Chen, M. W. (2011).  Highly optimized embedded-atom-method potentials for fourteen fcc metals.  Physical Review B.  83(13).
 • Pan, D.; Guo, H.; Zhang, W.; Inoue, A.; Chen, M. W. (2011).  Temperature-induced anomalous brittle-to-ductile transition of bulk metallic glasses.  Applied Physics Letters.  99(24).
 • Kaneko, Tetsuro; Tanaka, Shinya; Asao, Naoki; Yamamoto, Yoshinori; Chen, Mingwei; Zhang, Wei; Inoue, Akihisa (2011).  Reusable and Sustainable Nanostructured Skeleton Catalyst: Heck Reaction with Nanoporous Metallic Glass Pd (PdNPore) as a Support, Stabilizer and Ligand-Free Catalyst.  Advanced Synthesis & Catalysis.  353(16).  2927-2932.
 • Tanaka, S; Kaneko, T; Asao, N; Yamamoto, Y; Chen, MW; Zhang, W; Inoue, A (2011).  A nanostructured skeleton catalyst: Suzuki-coupling with a reusable and sustainable nanoporous metallic glass Pd-catalyst.  Chemical Communications.  47(21).  5985-5987.
 • Yamaguchi, H; Murakami, K; Eda, G; Fujita, T; Guan, PF; Wang, WC; Gong, C; Boisse, J; Miller, S; Acik, M; Cho, KJ; Chabal, YJ; Chen, MW; Wakaya, F; Takai, M; Chhowalla, M (2011).  Field Emission from Atomically Thin Edges of Reduced Graphene Oxide.  Acs Nano.  5(6).  4945-4952.
 • Yu, Y; Gu, L; Lang, XY; Zhu, CB; Fujita, T; Chen, MW; Maier, J (2011).  Li Storage in 3D Nanoporous Au-Supported Nanocrystalline Tin.  Advanced Materials.  23(21).  2443-+.
 • Yuan, Hongtao; Liu, Hongwen; Shimotani, Hidekazu; Guo, Hua; Chen, Mingwei; Xue, Qikun; Iwasa, Yoshihiro (2011).  Liquid-Gated Ambipolar Transport in Ultrathin Films of a Topological Insulator Bi(2)Te(3).  Nano Letters.  11(7).  2601-2605.
 • Zhang, Ling; Chen, Luyang; Liu, Hongwen; Hou, Ying; Hirata, Akihiko; Fujita, Takeshi; Chen, Mingwei (2011).  Effect of Residual Silver on Surface-Enhanced Raman Scattering of Dealloyed Nanoporous Gold.  Journal of Physical Chemistry C.  115(40).  19583-19587.
 • Zhang, L; Lang, XY; Hirata, A; Chen, MW (2011).  Wrinkled Nanoporous Gold Films with Ultrahigh Surface-Enhanced Raman Scattering Enhancement.  Acs Nano.  5(6).  4407-4413.
 • Kumar, Vijay; Fujita, T.; Konno, K.; Matsuura, M.; Chen, M. W.; Inoue, A.; Kawazoe, Y. (2011).  Atomic and electronic structure of Pd(40)Ni(40)P(20) bulk metallic glass from ab initio simulations.  Physical Review B.  84(13).
 • Lang, XY; Qian, LH; Guan, PF; Zi, JA; Chen, MW (2011).  Localized surface plasmon resonance of nanoporous gold.  Applied Physics Letters.  98(9).
 • Hirata, A; Guan, PF; Fujita, T; Hirotsu, Y; Inoue, A; Yavari, AR; Sakurai, T; Chen, MW (2011).  Direct observation of local atomic order in a metallic glass.  Nature Materials.  10(1).  28-33.
 • Chen, Mingwei (2011).  A brief overview of bulk metallic glasses.  Npg Asia Materials.  3.  82-90.
 • Hirata, A.; Fujita, T.; Wen, Y. R.; Schneibel, J. H.; Liu, C. T.; Chen, M. W. (2011).  Atomic structure of nanoclusters in oxide-dispersion-strengthened steels.  Nature Materials.  10(12).  922-926.
 • He, Xiang; Wang, Zhongchang; Hirata, Akihiko; Gu, Lin; Chen, Mingwei; Duan, Xiaofeng (2011).  Modulated Na(2)Ti(4)O(9):Zr Nanobelt via Site-Specific Zr Doping.  Applied Physics Express.  4(8).
 • Chen, Luyang; Guo, Hai; Fujita, Takeshi; Hirata, Akihiko; Zhang, Wei; Inoue, Akihisa; Chen, Mingwei (2011).  Nanoporous PdNi Bimetallic Catalyst with Enhanced Electrocatalytic Performances for Electro-oxidation and Oxygen Reduction Reactions.  Advanced Functional Materials.  21(22).  4364-4370.
 • Guo, JJ; Wang, K; Fujita, T; McCauley, JW; Singh, JP; Chen, MW (2011).  Nanoindentation characterization of deformation and failure of aluminum oxynitride.  Acta Materialia.  59(4).  1671-1679.
 • Eda, Goki; Yamaguchi, Hisato; Voiry, Damien; Fujita, Takeshi; Chen, Mingwei; Chhowalla, Manish (2011).  Photoluminescence from Chemically Exfoliated MoS(2).  Nano Letters.  11(12).  5111-5116.
 • Guo, H; Zhang, W; Chen, MW; Saotome, Y; Fukuhara, M; Inoue, A (2011).  Effect of Au Content on Thermal Stability and Mechanical Properties of Au-Cu-Ag-Si Bulk Metallic Glasses.  Metallurgical and Materials Transactions a-Physical Metallurgy and Materials Science.  42A(6).  1486-1490.
 • Chowdhury, Anirban; Kudo, Akira; Fujita, Takeshi; Chen, Ming-Wei; Adschiri, Tadafumi (2011).  Nano-twinned structure and photocatalytic properties under visible light for undoped nano-titania synthesised by hydrothermal reaction in water-ethanol mixture.  Journal of Supercritical Fluids.  58(1).  136-141.
 • Chen, LY; Lang, XY; Fujita, T; Chen, MW (2011).  Nanoporous gold for enzyme-free electrochemical glucose sensors.  Scripta Materialia.  65(1).  17-20.
 • Wen, YR; Liu, Y; Liu, F; Fujita, T; Liu, DH; Chen, MW; Huang, BY (2010).  Addition of Fe2O3 as oxygen carrier for preparation of nanometer-sized oxide strengthened steels.  Journal of Nuclear Materials.  405(2).  199-202.
 • XU, CX; WANG, RY; CHEN, MW; ZHANG, Y; DING, Y (2010).  Dealloying to nanoporous Au/Pt alloys and their structure sensitive electrocatalytic properties.  Physical Chemistry Chemical Physics.  12(1).  239-246.
 • Chen, LY; Fujita, T; Ding, Y; Chen, MW (2010).  A Three-Dimensional Gold-Decorated Nanoporous Copper Core-Shell Composite for Electrocatalysis and Nonenzymatic Biosensing.  Advanced Functional Materials.  20(14).  2279-2285.
 • YU, JS; FUJITA, T; INOUE, A; SAKURAI, T; CHEN, MW (2010).  Electrochemical synthesis of palladium nanostructures with controllable morphology.  Nanotechnology.  21(8).
 • YU, JS; ZENG, YQ; FUJITA, T; HASHIZUME, T; INOUE, A; SAKURAI, T; CHEN, MW (2010).  On the effect of impurities in metallic glass formation.  Applied Physics Letters.  96(14).
 • Zeng, YQ; Inoue, A; Nishiyama, N; Chen, MW (2010).  Ni-rich Ni-Pd-P bulk metallic glasses with significantly improved glass-forming ability and mechanical properties by Si addition.  Intermetallics.  18(9).  1790-1793.
 • Zhang, L; Guan, PF; Feng, DL; Chen, XH; Xie, SS; Chen, MW (2010).  Spin-Dependent Electron-Phonon Interaction in SmFeAsO by Low-Temperature Raman Spectroscopy.  Journal of the American Chemical Society.  132(43).  15223-15227.
 • Asao, N; Ishikawa, Y; Hatakeyama, N; Menggenbateer; Yamamoto, Y; Chen, M; Zhang, W; Inoue, A (2010).  Nanostructured Materials as Catalysts: Nanoporous-Gold-Catalyzed Oxidation of Organosilanes with Water.  Angewandte Chemie-International Edition.  49(52).  10093-10095.
 • ZHANG, XF; FUJITA, T; PAN, D; YU, JS; SAKURAI, T; CHEN, MW (2010).  Influences of grain size and grain boundary segregation on mechanical behavior of nanocrystalline Ni.  Materials Science and Engineering a-Structural Materials Properties Microstructure and Processing.  527(9).  2297-2304.
 • CHEN, N; PAN, D; LOUZGUINE-LUZGIN, DV; XIE, GQ; CHEN, MW; INOUE, A (2010).  Improved thermal stability and ductility of flux-treated Pd40Ni40Si4P16 BMG.  Scripta Materialia.  62(1).  17-20.
 • DUTTA, I; BURKHARD, M; KUWANO, S; FUJITA, T; CHEN, MW (2010).  Correlation between surface whisker growth and interfacial precipitation in aluminum thin films on silicon substrates.  Journal of Materials Science.  45(12).  3367-3374.
 • Snyder, J; Fujita, T; Chen, MW; Erlebacher, J (2010).  Oxygen reduction in nanoporous metal-ionic liquid composite electrocatalysts.  Nature Materials.  9(11).  904-907.
 • PAN, D; LIU, HW; FUJITA, T; HIRATA, A; INOUE, A; SAKURAI, T; CHEN, MW (2010).  Deformation-induced change in the structure of metallic glasses during multistep indentation.  Physical Review B.  81(13).
 • NAKAYAMA, KS; YOKOYAMA, Y; ONO, T; CHEN, MW; AKIYAMA, K; SAKURAI, T; INOUE, A (2010).  Controlled Formation and Mechanical Characterization of Metallic Glassy Nanowires.  Advanced Materials.  22(8).  872-+.
 • MATSUURA, M; FUJITA, T; KAWASHIMA, A; ZENG, YQ; KIMURA, H; GUAN, PF; CHEN, MW; INOUE, A; KONNO, K; ASADA, K (2010).  Local atomic structure of Ni60Pd20P20 and Ni60Pd20P17B3 bulk metallic glasses and the origin of glass forming ability.  Journal of Alloys and Compounds.  496(1-2).  135-139.
 • LIU, YH; WANG, K; INOUE, A; SAKURAI, T; CHEN, MW (2010).  Energetic criterion on the intrinsic ductility of bulk metallic glasses.  Scripta Materialia.  62(8).  586-589.
 • FUJITA, T; GUAN, PF; SHENG, HW; INOUE, A; SAKURAI, T; CHEN, MW (2010).  Coupling between chemical and dynamic heterogeneities in a multicomponent bulk metallic glass.  Physical Review B.  81(14).
 • Liu, YH; Liu, CT; Gali, A; Inoue, A; Chen, MW (2010).  Evolution of shear bands and its correlation with mechanical response of a ductile Zr55Pd10Cu20Ni5Al10 bulk metallic glass.  Intermetallics.  18(8).  1455-1464.
 • Liu, HW; Yuan, HT; Fukui, N; Zhang, L; Jia, JF; Iwasa, Y; Chen, MW; Hashizume, T; Sakurai, T; Xue, QK (2010).  Growth of Topological Insulator Bi2Te3 Ultrathin Films on Si(111) Investigated by Low-Energy Electron Microscopy.  Crystal Growth & Design.  10(10).  4491-4493.
 • GUAN, PF; CHEN, MW; EGAMI, T (2010).  Stress-Temperature Scaling for Steady-State Flow in Metallic Glasses.  Physical Review Letters.  104(20).
 • GUO, JJ; PAN, D; YAN, XQ; FUJITA, T; CHEN, MW (2010).  Effect of doping and counterdoping on high-pressure phase transitions of silicon.  Applied Physics Letters.  96(25).
 • LANG, XY; GUO, H; CHEN, LY; KUDO, A; YU, JS; ZHANG, W; INOUE, A; CHEN, MW (2010).  Novel Nanoporous Au-Pd Alloy with High Catalytic Activity and Excellent Electrochemical Stability.  Journal of Physical Chemistry C.  114(6).  2600-2603.
 • LANG, XY; GUAN, PF; ZHANG, L; FUJITA, T; CHEN, MW (2010).  Size dependence of molecular fluorescence enhancement of nanoporous gold.  Applied Physics Letters.  96(7).
 • GUO, JJ; ZHANG, L; FUJITA, T; GOTO, T; CHEN, MW (2010).  Pressure-induced depolarization and resonance in Raman scattering of single-crystalline boron carbide.  Physical Review B.  81(6).
 • Kudo, A; Fujita, T; Lang, XY; Chen, LY; Chen, MW (2010).  Enhanced Electrochemical Performances of Nanoporous Gold by Surface Modification of Titanium Dioxide Nanoparticles.  Materials Transactions.  51(9).  1566-1569.
 • Zhang, YF; Guan, PF; Isshiki, H; Chen, MW; Yamashita, M; Komeda, T (2010).  Bis(phthalocyaninato)yttrium Grown on Au(111): Electronic Structure of a Single Molecule and the Stability of Two-dimensional Films Investigated by Scanning Tunneling Microscopy/Spectroscopy at 4.8 K.  Nano Research.  3(8).  604-611.
 • YU, HB; WANG, WH; BAI, HY; WU, Y; CHEN, MW (2010).  Relating activation of shear transformation zones to beta relaxations in metallic glasses.  Physical Review B.  81(22).
 • YAN, XQ; TANG, Z; ZHANG, L; GUO, JJ; JIN, CQ; ZHANG, Y; GOTO, T; MCCAULEY, JW; CHEN, MW (2009).  Depressurization Amorphization of Single-Crystal Boron Carbide.  Physical Review Letters.  102(7).
 • CHEN, LY; YU, JS; FUJITA, T; CHEN, MW (2009).  Nanoporous Copper with Tunable Nanoporosity for SERS Applications.  Advanced Functional Materials.  19(8).  1221-1226.
 • CHEN, LY; ZHANG, L; FUJITA, T; CHEN, MW (2009).  Surface-Enhanced Raman Scattering of Silver@Nanoporous Copper Core-Shell Composites Synthesized by an In Situ Sacrificial Template Approach.  Journal of Physical Chemistry C.  113(32).  14195-14199.
 • DING, Y; CHEN, MW (2009).  Nanoporous Metals for Catalytic and Optical Applications.  Mrs Bulletin.  34(8).  569-576.
 • Fujita, Takeshi; Chen, Mingwei (2009).  Quantitative electron holographic tomography for a spherical object.  Journal of Electron Microscopy.  58(5).  301-304.
 • FUJITA, T; KONNO, K; ZHANG, W; KUMAR, V; MATSUURA, M; INOUE, A; SAKURAI, T; CHEN, MW (2009).  Atomic-Scale Heterogeneity of a Multicomponent Bulk Metallic Glass with Excellent Glass Forming Ability.  Physical Review Letters.  103(7).
 • GUO, JJ; LIU, GH; WANG, XM; FUJITA, T; XU, BS; CHEN, MW (2009).  High-pressure Raman spectroscopy of carbon onions and nanocapsules.  Applied Physics Letters.  95(5).
 • LANG, XY; CHEN, LY; GUAN, PF; FUJITA, T; CHEN, MW (2009).  Geometric effect on surface enhanced Raman scattering of nanoporous gold: Improving Raman scattering by tailoring ligament and nanopore ratios.  Applied Physics Letters.  94(21).
 • LANG, XY; GUAN, PF; ZHANG, L; FUJITA, T; CHEN, MW (2009).  Characteristic Length and Temperature Dependence of Surface Enhanced Raman Scattering of Nanoporous Gold.  Journal of Physical Chemistry C.  113(25).  10956-10961.
 • LI, HW; MIWA, K; OHBA, N; FUJITA, T; SATO, T; YAN, Y; TOWATA, S; CHEN, MW; ORIMO, S (2009).  Formation of an intermediate compound with a B12H12 cluster: experimental and theoretical studies on magnesium borohydride Mg(BH4)(2).  Nanotechnology.  20(20).
 • LIU, YH; WANG, K; PAN, D; WANG, H; NAKAYAMA, K; INOUE, A; WANG, WH; CHEN, MW (2009).  Plastic Deformation-Assisted Synthesis of Metallic Glass Nanostructures.  Materials Transactions.  50(7).  1890-1893.
 • MCCAULEY, JW; PATEL, P; CHEN, MW; GILDE, G; STRASSBURGER, E; PALIWAL, B; RAMESH, KT; DANDEKAR, DP (2009).  AlON: A brief history of its emergence and evolution.  Journal of the European Ceramic Society.  29(2).  223-236.
 • PAN, D; CHEN, MW (2009).  Rate-change instrumented indentation for measuring strain rate sensitivity.  Journal of Materials Research.  24(4).  1466-1470.
 • PAN, D; YOKOYAMA, Y; FUJITA, T; LIU, YH; KOHARA, S; INOUE, A; CHEN, MW (2009).  Correlation between structural relaxation and shear transformation zone volume of a bulk metallic glass.  Applied Physics Letters.  95(14).
 • YAN, XQ; GU, YS; ZHANG, XM; HUANG, YH; QI, JJ; ZHANG, Y; FUJITA, T; CHEN, MW (2009).  Doping Effect on High-Pressure Structural Stability of ZnO Nanowires.  Journal of Physical Chemistry C.  113(4).  1164-1167.
 • LIU, YH; LIU, CT; WANG, WH; INOUE, A; SAKURAI, T; CHEN, MW (2009).  Thermodynamic Origins of Shear Band Formation and the Universal Scaling Law of Metallic Glass Strength.  Physical Review Letters.  103(6).
 • ZHANG, W; GUO, H; CHEN, MW; SAOTOME, Y; QIN, CL; INOUE, A (2009).  New Au-based bulk glassy alloys with ultralow glass transition temperature.  Scripta Materialia.  61(7).  744-747.
 • ZHANG, L; FUJITA, T; CHEN, F; FENG, DL; MAEKAWA, S; CHEN, MW (2009).  Doping and temperature dependence of Raman scattering from NdFeAsO1-xFx (x=0-0.2) superconductor.  Physical Review B.  79(5).
 • ZENG, YQ; INOUE, A; NISHIYAMA, N; CHEN, MW (2009).  Remarkable effect of minor boron doping on the formation of the largest size Ni-rich bulk metallic glasses.  Scripta Materialia.  60(11).  925-928.
 • FUJITA, T; CHEN, MW (2008).  Characteristic length scale of bicontinuous nanoporous structure by fast Fourier transform.  Japanese Journal of Applied Physics.  47(2).  1161-1163.
 • KUWANO, S; FUJITA, T; PAN, D; WANG, K; CHEN, MW (2008).  TEM Sample Preparation for Microcompressed Nanocrystalline Ni.  Materials Transactions.  49(9).  2091-2095.
 • HRUSZKEWYCZ, SO; FUJITA, T; CHEN, MW; HUFNAGEL, TC (2008).  Selected area nanodiffraction fluctuation electron microscopy for studying structural order in amorphous solids.  Scripta Materialia.  58(4).  303-306.
 • NAKAYAMA, KS; YOKOYAMA, Y; XIE, G; ZHANG, QS; CHEN, MW; SAKURAI, T; INOUE, A (2008).  Metallic glass nanowire.  Nano Letters.  8(2).  516-519.
 • PALIWAL, B; RAMESH, KT; MCCAULEY, JW; CHEN, MW (2008).  Dynamic Compressive Failure of AlON Under Controlled Planar Confinement.  Journal of the American Ceramic Society.  91(11).  3619-3629.
 • PAN, D; INOUE, A; SAKURAI, T; CHEN, MW (2008).  Experimental characterization of shear transformation zones for plastic flow of bulk metallic glasses.  Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  105(39).  14769-14772.
 • FUJITA, T; QIAN, LH; INOKE, K; ERLEBACHER, J; CHEN, MW (2008).  Three-dimensional morphology of nanoporous gold.  Applied Physics Letters.  92(25).
 • FUJITA, T; OKADA, H; KOYAMA, K; WATANABE, K; MAEKAWA, S; CHEN, MW (2008).  Unusually Small Electrical Resistance of Three-Dimensional Nanoporous Gold in External Magnetic Fields.  Physical Review Letters.  101(16).
 • QIAN, LH; DING, Y; FUJITA, T; CHEN, MW (2008).  Synthesis and optical properties of three-dimensional porous core-shell nanoarchitectures.  Langmuir.  24(9).  4426-4429.
 • QIAN, LH; INOUE, A; CHEN, MW (2008).  Large surface enhanced Raman scattering enhancements from fracture surfaces of nanoporous gold.  Applied Physics Letters.  92(9).
 • YU, JS; ZHANG, W; INOUE, A; SAKURAI, T; KIMURA, H; CHEN, M (2008).  Formation of Rosette-Like Nanopatterns by Selective Corrosion of Metallic Glass.  JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS.  47(11).  8678-8680.
 • WANG, K; CHEN, MW; PAN, D; FUJITA, T; ZHANG, W; WANG, XM; INOUE, A (2008).  Plastic deformation energy of bulk metallic glasses.  Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials.  148(1-3).  101-104.
 • WANG, K; FUJITA, T; PAN, D; NIEH, TG; INOUE, A; KIM, DH; CHEN, MW (2008).  Interface structure and properties of a brass-reinforced Ni59Zr20Ti16Si2Sn3 bulk metallic glass composite.  Acta Materialia.  56(13).  3077-3087.
 • WANG, K; FUJITA, T; ZENG, YQ; NISHIYAMA, N; INOUE, A; CHEN, MW (2008).  Micromechanisms of serrated flow in a Ni50Pd30P20 bulk metallic glass with a large compression plasticity.  Acta Materialia.  56(12).  2834-2842.
 • CHEN, MW (2008).  Mechanical behavior of metallic glasses: Microscopic understanding of strength and ductility.  Annual Review of Materials Research.  38.  445-469.
 • YU, JS; DING, Y; XU, CX; INOUE, A; SAKURAI, T; CHEN, MW (2008).  Nanoporous metals by dealloying multicomponent metallic glasses.  Chemistry of Materials.  20(14).  4548-4550.
 • SHAO, I; CHEN, MW; CAMMARATA, RC; SEARSON, PC; PROKES, SM (2007).  Deposition and characterization of Fe0.55Co0.45 nanowires.  Journal of the Electrochemical Society.  154(11).  D572-D576.
 • YAN, C; MA, W; BURG, V; CHEN, MW (2007).  Experimental and numerical investigation on ductile-brittle fracture transition in a magnesium alloy.  Journal of Materials Science.  42(18).  7702-7707.
 • WU, KH; YAN, XQ; CHEN, MW (2007).  In situ Raman characterization of reversible phase transition in stress-induced amorphous silicon.  Applied Physics Letters.  91(10).
 • PAN, D; KUWANO, S; FUJITA, T; CHEN, MW (2007).  Ultra-large room-temperature compressive plasticity of a nanocrystalline metal.  Nano Letters.  7(7).  2108-2111.
 • Bourne, NK; Millett, JCF; Chen, MW; McCauley, JW; Dandekar, DP (2007).  On the Hugoniot elastic limit in polycrystalline alumina.  Journal of Applied Physics.  102(7).
 • WANG, K; FUJITA, T; CHEN, MW; NIEH, TG; OKADA, H; KOYAMA, K; ZHANG, W; INOUE, A (2007).  Electrical conductivity of a bulk metallic glass composite.  Applied Physics Letters.  91(15).
 • QIAN, LH; YAN, XQ; FUJITA, T; INOUE, A; CHEN, MW (2007).  Surface enhanced Raman scattering of nanoporous gold: Smaller pore sizes stronger enhancements.  Applied Physics Letters.  90(15).
 • FUJITA, T; CHEN, MW; WANG, XM; XU, BS; INOKE, K; YAMAMOTO, K (2007).  Electron holography of single-crystal iron nanorods encapsulated in carbon nanotubes.  Journal of Applied Physics.  101(1).
 • QIAN, LH; CHEN, MW (2007).  Ultrafine nanoporous gold by low-temperature dealloying and kinetics of nanopore formation.  Applied Physics Letters.  91(8).
 • WANG, K; PAN, D; CHEN, MW; ZHANG, W; WANG, XM; INOUE, A (2006).  Measuring elastic energy density of bulk metallic glasses by nanoindentation.  Materials Transactions.  47(8).  1981-1984.
 • PAN, D; NIEH, TG; CHEN, MW (2006).  Strengthening and softening of nanocrystalline nickel during multistep nanoindentation.  Applied Physics Letters.  88(16).
 • ZHANG, H; CHEN, MW; RAMESH, KT; YE, J; SCHOENUNG, JM; CHIN, ESC (2006).  Tensile behavior and dynamic failure of aluminum 6092/B4C composites.  Materials Science and Engineering a-Structural Materials Properties Microstructure and Processing.  433(1-2).  70-82.
 • CHEN, MW; INOUE, A; ZHANG, W; SAKURAI, T (2006).  Extraordinary plasticity of ductile bulk metallic glasses.  Physical Review Letters.  96(24).
 • CHEN, MW; MCCAULEY, JW (2006).  Mechanical scratching induced phase transitions and reactions of boron carbide.  Journal of Applied Physics.  100(12).
 • CHEN, MW; MCCAULEY, JW; DANDEKAR, DP; BOURNE, NK (2006).  Dynamic plasticity and failure of high-purity alumina under shock loading.  Nature Materials.  5(8).  614-618.
 • WU, X; ZHU, YT; CHEN, MW; MA, E (2006).  Twinning and stacking fault formation during tensile deformation of nanocrystalline Ni.  Scripta Materialia.  54(9).  1685-1690.
 • HUANG, XM; WU, KH; CHEN, MW; TOSHINORI, T; HOSHIKAWA, K; KOH, S; UDA, S (2006).  Temperature dependence of Raman scattering in Si crystals with heavy B and/or Ge doping.  Materials Science in Semiconductor Processing.  9(1-3).  257-260.
 • YAN, XQ; LI, WJ; GOTO, T; CHEN, MW (2006).  Raman spectroscopy of pressure-induced amorphous boron carbide.  Applied Physics Letters.  88(13).
 • DING, Y; MATHUR, A; CHEN, MW; ERLEBACHER, J (2005).  Epitaxial casting of nanotubular mesoporous platinum.  Angewandte Chemie-International Edition.  44(26).  4002-4006.
 • CHEN, MW; INOUE, A; SAKURAI, T; MENON, ESK; NAGARAJAN, R; DUTTA, I (2005).  Redistribution of alloying elements in quasicrystallized Zr65Al7.5Ni10Cu7.5Ag10 bulk metallic glass.  Physical Review B.  71(9).
 • YAN, XQ; HUANG, XM; UDA, S; CHEN, MW (2005).  Effect of heavy boron doping on pressure-induced phase transitions in single-crystal silicon.  Applied Physics Letters.  87(19).
 • XU, BS; HAN, P; LIANG, J; LIU, XG; BAO, HQ; LI, TB; CHEN, MW; ICHINOSE, H (2005).  Theoretical investigation of the reflectivity of fullerene-(C-60, C-70)/AlN multilayers in UV region.  Solid State Communications.  133(6).  353-356.
 • HUANG, XM; KOH, SJ; WU, KH; CHEN, MW; HOSHIKAWA, T; HOSHIKAWA, K; UDA, S (2005).  Reaction at the interface between Si melt and a Ba-doped silica crucible.  Journal of Crystal Growth.  277(1-4).  154-161.
 • XU, BS; HAO, YY; WANG, H; ZHOU, HF; LIU, XG; CHEN, MW (2005).  The effects of crystal structure on optical absorption/photoluminescence of bis(8-hydroxyquinoline)zinc.  Solid State Communications.  136(6).  318-322.
 • CHEN, MW; MCCAULEY, JW; LASALVLA, JC; HEMKER, KJ (2005).  Microstructural characterization of commercial hot-pressed boron carbide ceramics.  Journal of the American Ceramic Society.  88(7).  1935-1942.
 • GLYNN, ML; CHEN, MW; RAMESH, KT; HEMKER, KJ (2004).  The influence of a martensitic phase transformation on stress development in thermal barrier coating systems.  Metallurgical and Materials Transactions a-Physical Metallurgy and Materials Science.  35A(8).  2279-2286.
 • DING, Y; CHEN, MW; ERLEBACHER, J (2004).  Metallic mesoporous nanocomposites for electrocatalysis.  Journal of the American Chemical Society.  126(22).  6876-6877.
 • CHEN, MW; LIVI, KJT; WRIGHT, PK; HEMKER, KJ (2003).  Microstructural characterization of a platinum-modified diffusion aluminide bond coat for thermal barrier coatings.  Metallurgical and Materials Transactions a-Physical Metallurgy and Materials Science.  34A(10).  2289-2299.
 • PETERSON, KA; DUTTA, I; CHEN, MW (2003).  Diffusionally accommodated interfacial sliding in metalsilicon systems.  Acta Materialia.  51(10).  2831-2846.
 • PAN, D; CHEN, MW; WRIGHT, PK; HEMKER, KJ (2003).  Evolution of a diffusion aluminide bond coat for thermal barrier coatings during thermal cycling.  Acta Materialia.  51(8).  2205-2217.
 • CHEN, MW; OTT, R; HUFNAGEL, TC; WRIGHT, PK; HEMKER, KJ (2003).  Microstructural evolution of platinum modified nickel aluminide bond coat during thermal cycling.  Surface & Coatings Technology.  163.  25-30.
 • CHEN, MW; MA, E; HEMKER, KJ; SHENG, HW; WANG, YM; CHENG, XM (2003).  Deformation twinning in nanocrystalline aluminum.  Science.  300(5623).  1275-1277.
 • CHEN, MW; GLYNN, ML; OTT, RT; HUFNAGEL, TC; HEMKER, KJ (2003).  Characterization and modeling of a martensitic transformation in a platinum modified diffusion aluminide bond coat for thermal barrier coatings.  Acta Materialia.  51(14).  4279-4294.
 • CHEN, MW; MCCAULEY, JW; HEMKER, KJ (2003).  Shock-induced localized amorphization in boron carbide.  Science.  299(5612).  1563-1566.
 • WANG, YM; CHEN, MW; ZHOU, FH; MA, E (2002).  High tensile ductility in a nanostructured metal.  Nature.  419(6910).  912-915.
 • WANG, YM; MA, E; CHEN, MW (2002).  Enhanced tensile ductility and toughness in nanostructured Cu.  Applied Physics Letters.  80(13).  2395-2397.
 • PETERSON, KA; DUTTA, I; CHEN, MW (2002).  Measurement of creep kinetics at Al-Si interfaces.  Scripta Materialia.  47(10).  649-654.
 • WANG, LM; MA, LQ; CHEN, MW; KIMURA, H; INOUE, A (2002).  Annealing embrittlement of Al89Fe10Zr1 amorphous alloy.  Materials Science and Engineering a-Structural Materials Properties Microstructure and Processing.  325(1-2).  182-185.
 • WANG, YM; CHEN, MW; SHENG, HW; MA, E (2002).  Nanocrystalline grain structures developed in commercial purity Cu by low-temperature cold rolling.  Journal of Materials Research.  17(12).  3004-3007.
 • CHEN, MW; DUTTA, I; ZHANG, T; INOUE, A; SAKURAI, T (2001).  Kinetic evidence for the structural similarity between a supercooled liquid and an icosahedral phase in Zr65Al7.5Ni10Cu12.5Ag5 bulk metallic glass.  Applied Physics Letters.  79(1).  42-44.
 • DUTTA, I; CHEN, MW; PETERSON, K; SHULTZ, T (2001).  Plastic deformation and interfacial sliding in Al and Cu thin film: Si substrate systems due to thermal cycling.  Journal of Electronic Materials.  30(12).  1537-1548.
 • CHEN, MW; INOUE, A; ZHANG, T; SAKAI, A; SAKURAI, T (2000).  Formation of icosahedral quasicrystals in an annealed Zr65Al7.5Ni10Cu12.5Ag5 metallic glass.  Philosophical Magazine Letters.  80(4).  263-269.
 • CHEN, MW; DUTTA, I (2000).  Atomic force microscopy study of plastic deformation and interfacial sliding in Al thin film: Si substrate systems due to thermal cycling.  Applied Physics Letters.  77(26).  4298-4300.
 • CHEN, MW; SAKAI, A; INOUE, A; WANG, XM; WATANABE, Y; SAKURAI, T (2000).  Partitioning behavior of Al in a nanocrystalline FeZrBAl soft magnetic alloy.  Journal of Applied Physics.  87(1).  439-442.
 • INOUE, A; ZHANG, T; CHEN, MW; SAKURAI, T; SAIDA, J; MATSUSHITA, M (2000).  Formation and properties of Zr-based bulk quasicrystalline alloys with high strength and good ductility.  Journal of Materials Research.  15(10).  2195-2208.
 • CHEN, MW; WANG, XM; SAKAI, A; INOUE, A; SAKURAI, T (2000).  Microstructure investigation of an annealed amorphous Fe-C-Si-B cast iron.  Scripta Materialia.  43(11).  1021-1026.
 • CHEN, MW; SAKAI, A; WANG, XM; INOUE, A; SAKURAI, T (2000).  Distribution of Nb and Co in an alpha-Fe/Nd2Fe14B-type nanocomposite.  Journal of Applied Physics.  88(11).  6928-6930.
 • CHEN, MW; INOUE, A; ZHANG, T; SAKAI, A; SAKURAI, T (2000).  Quasicrystals and nano-quasicrystals in annealed ZrAlNiCuAg metallic glasses.  Intermetallics.  8(5-6).  493-498.
 • MATSUSHITA, M; SAIDA, J; ZHANG, T; INOUE, A; CHEN, MW; SAKURAI, T (2000).  Grain growth behaviour of quasicrystals from the supercooled liquid region of Zr(65)Cu(7.5)Al(7.)5Ni(10)Ag(10) metallic glass.  Philosophical Magazine Letters.  80(2).  79-84.
 • CHEN, MW; ZHANG, T; INOUE, A; SAKAI, A; SAKURAI, T (1999).  Quasicrystals in a partially devitrified Zr65Al7.5Ni10Cu12.5Ag5 bulk metallic glass.  Applied Physics Letters.  75(12).  1697-1699.
 • INOUE, A; ZHANG, T; SAIDA, J; MATSUSHITA, M; CHEN, MW; SAKURAI, T (1999).  Formation of icosahedral quasicrystalline phase in Zr-Al-Ni-Cu-M (M = Ag, Pd, Au or Pt) systems.  Materials Transactions Jim.  40(10).  1181-1184.
 • INOUE, A; ZHANG, T; SAIDA, J; MATSUSHITA, M; CHEN, MW; SAKURAI, T (1999).  High strength and good ductility of bulk quasicrystalline base alloys in Zr65Al7.5Ni10Cu17.5-xPdx system.  Materials Transactions Jim.  40(10).  1137-1143.
 • CHEN, MW; INOUE, A; SAKURAI, T; PING, DH; HONO, K (1999).  Impurity oxygen redistribution in a nanocrystallized Zr65Cr15Al10Pd10 metallic glass.  Applied Physics Letters.  74(6).  812-814.
 • SAIDA, J; MATSUSHITA, M; ZHANG, T; INOUE, A; CHEN, MW; SAKURAI, T (1999).  Precipitation of icosahedral phase from a supercooled liquid region in Zr65Cu7.5Al7.5Ni10Ag10 metallic glass.  Applied Physics Letters.  75(22).  3497-3499.
 • INOUE, A; ZHANG, T; CHEN, MW; SAKURAI, T (1999).  Mechanical properties of bulk amorphous Zr-Al-Cu-Ni-Ag alloys containing nanoscale quasicrystalline particles.  Materials Transactions Jim.  40(12).  1382-1389.
 • CHEN, MW; INOUE, A; FAN, C; SAKAI, A; SAKURAI, T (1999).  Fracture behavior of a nanocrystallized Zr65Cu15Al10Pd10 metallic glass.  Applied Physics Letters.  74(15).  2131-2133.
 • CHEN, MW; LIN, DL; CHEN, D (1997).  Influence of lamellar lath orientation on crack propagation in a gamma TiAl alloy.  Scripta Materialia.  36(5).  497-501.
 • LIN, D; LIN, TL; SHAN, A; CHEN, M (1996).  Superplasticity in large-grained Fe3Al alloys.  Intermetallics.  4(6).  489-496.
 • CHEN, MW; SUN, BD; CHEN, D; LIU, ZY; LIN, DL (1996).  Modulated structure in a rapidly solidified Ni-47Al alloy.  Materials Letters.  28(4-6).  513-516.
Book Chapters
 • Lang, X. Y.; Chen, M. W. (2012).  Optical Properties and Applications of Nanoporous Metals.  Nanoporous Gold.  97-136.
 • Sano, T.; Chin, E. S. C.; Paliwal, E.; Chen, M. W. (2009).  COMPARISON OF SLIP CAST TO HOT PRESSED BORON CARBIDE.  Processing and Properties of Advanced Ceramics and Composites.  203.  107-+.
 • Bourne, N. K.; Millett, J. C. F.; Chen, M. W.; Dandekar, D. P.; McCauley, J. W. (2007).  Failure above and below the elastic limit in AD995.  Shock Compression of Condensed Matter - 2007, Pts 1 and 2.  955.  739-+.
 • LIN, DL; SHAN, AD; LI, DQ; CHEN, MW; LIU, Y (1997).  Superplastic behavior of large grained iron alluminides.  Superplasticity in Advanced Materials - Icsam-97.  243-.  619-629.
Back to top